Algemene voorwaarden voor donaties

Artikel 1 - Definities

Voor de toepassing van deze Donatievoorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Give For Good Stichting: Give For Good Foundation, een stichting statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 77769996;
 2. Gebruiker: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van Stichting Give For Good (al dan niet door het hebben van een Gebruikersaccount);
 3. Donatiedag: De periodiek terugkerende dag, vast te stellen door Stichting Give For Good, waarop Donaties worden omgezet in Investeringen. Deze dag vindt minimaal één keer per jaar plaats;
 4. Diensten: Diensten geleverd door Stichting Give For Good, bestaande uit:
  • toegang bieden tot de Website
  • toegang bieden tot het gebruikersaccount
  • Donaties mogelijk maken via een Donatieplatform of via persoonlijk contact via e-mail, telefoon of gesprek;
 5. Donor: De natuurlijke of rechtspersoon die, door gebruik te maken van de Diensten van Stichting Give For Good, Donaties doet aan Stichting Give For Good ten behoeve van een Goede Doelen;
 6. Donatie: Een geldbedrag, gedoneerd door de Donateur aan Stichting Give For Good, in overeenstemming met deze voorwaarden;
 7. Donatieknop: De knop op het Donatieplatform die leidt naar een betaalomgeving voor Donaties;
 8. Platform voor donaties: Alle software, geleverd door Stichting Give For Good, die Gebruikers in staat stelt te doneren via haar Website;
 9. Liefdadigheid: Een charitatieve instelling, stichting of rechtspersoon, aangewezen door de Donateur of Stichting Give For Good, die donaties ontvangt van Stichting Give For Good;
 10. Investeringen: De beleggingen van Stichting Give For Good zijn in overeenstemming met het beleggingsbeleid, dat op de Website wordt gepubliceerd en van tijd tot tijd kan worden gewijzigd;
 11. Retourneert: Het (mogelijke) rendement op Beleggingen gedurende een periode, verdiend door dividenduitkeringen en waardestijging van de Beleggingen;
 12. Transactie: Elke handeling, juridisch of feitelijk, verklaring of gedrag die een verbintenis, recht of overeenkomst vastlegt;
 13. Give For Good: Een project van Stichting Give For Good, gericht op het ondersteunen van Goede Doelen door Donateurs in staat te stellen een bepaald bedrag te investeren voor één of meerdere Goede Doelen;
 14. Dag van uitbetaling: De periodiek terugkerende dag, te bepalen door Stichting Give For Good, waarop een vooraf vastgesteld percentage van de Rendementen wordt uitgekeerd aan de Goede Doelen. Deze dag vindt minimaal één keer per jaar plaats;
 15. Uitbetaling: het bedrag dat Stichting Give For Good periodiek uitkeert aan een goed doel;
 16. Website: Elke website, te beheren en/of te gebruiken door Stichting Give For Good, waaronder www.giveforgood.world;
 17. Gebruikersaccount: Een verzameling persoonlijke gegevens en donaties met betrekking tot de donor die de donor met haar/zijn e-mail (en wachtwoord) op de Website kan openen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Donatievoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en uitvoering van alle Transacties van Stichting Give For Good. Bepalingen, in het bijzonder specifieke, die afwijken van deze Donatievoorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door Stichting Give For Good.

2.2 Door gebruik te maken van de Donatieknop of door Stichting Give For Good de opdracht te geven persoonlijk, telefonisch of per e-mail een Donatie te doen, stemt de Gebruiker ermee in bekend te zijn met en akkoord te gaan met de inhoud van deze Donatievoorwaarden.

2.3 Give For Good Foundation behoudt zich het recht voor om deze Algemene Donatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3 - Algemeen

3.1 Give For Good Foundation biedt Donateurs de mogelijkheid om eenmalig of periodiek een Donatie te doen, die door Give For Good Foundation wordt belegd zoals bedoeld in artikel 4.3 van deze Donatievoorwaarden.

3.2 De Donatie blijft tot en met de Donatiedag op de rekening van Stichting Give For Good staan. Na betaling van de Donatie behoort het geld juridisch toe aan Give For Good Foundation, maar Give For Good Foundation verplicht zich tot het nakomen van de verplichting die aan de Donatie is verbonden zoals bedoeld in artikel 4.3 en 4.7 van deze Donatievoorwaarden.

3.3 Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Donatievoorwaarden, dient de Gebruiker geen gebruik te maken van de Diensten van Stichting Give For Good.

Artikel 4 - Rechten en plichten Give For Good Stichting

4.1. De ontvangen Donaties worden door Stichting Give For Good aangewend voor de Investeringen ten behoeve van één of meerdere Goede Doelen in overeenstemming met artikel 4.3 van deze Donatievoorwaarden.

4.2. Give For Good Foundation zal bijhouden welk deel van het Rendement op de Investering het gevolg is van een bepaalde Donatie. Het Rendement zal dus worden beheerd naar rato van de Donatie van een individuele Donateur in verhouding tot alle Donateurs gezamenlijk.

4.3 Stichting Give For Good streeft ernaar dat Goede Doelen periodiek een zo groot mogelijk langetermijnvoordeel uit de Opbrengst ontvangen, waardoor een stabiele, periodieke, steeds voortdurende en steeds groeiende bron van inkomsten voor de Goede Doelen ontstaat. Om dit doel te bereiken draagt Stichting Give For Good er onder meer zorg voor dat een deel (ten minste 45%) van het in artikel 4.2 bedoelde pro rata deel van de Opbrengst wordt uitgekeerd aan de door de Schenker aangewezen Goede Doelen (de Uitkering).

4.4 Een ander deel (ook minimaal 45%) van het pro rata deel van het Rendement zoals bedoeld in artikel 4.2 wordt gebruikt om de waarde van de Investeringen te laten groeien zodat het Rendement - en daarmee de Uitkering aan de Goede Doelen (zoals beschreven in artikel 4.3) - elk jaar toeneemt.

4.5 Give For Good Foundation heeft het recht om een percentage (van maximaal 10%) van het pro rata deel van het Rendement als bedoeld in artikel 4.2 over te maken naar haar eigen exploitatierekening als bijdrage in de exploitatiekosten van Give For Good. Stichting Give For Good heeft het recht dit percentage te allen tijde te wijzigen binnen de bandbreedte van 0% tot 10%, ook voor het Rendement over in het verleden gedane donaties. Stichting Give For Good is een stichting zonder winstoogmerk, dus dit percentage zal nooit worden gebruikt als winst voor individuen, maar alleen om de operationele kosten van het runnen van Give For Good te dekken. 

4.6 Give For Good Foundation mag geen ander gebruik maken van de Donatie; de enige functie van de Donatie is het genereren van een Rendement als Investering voor de door de Donateur aangewezen Goede Doelen.

4.7 Indien Stichting Give For Good ophoudt te bestaan, wordt de opbrengst van de Investeringen na liquidatie naar rato overgemaakt aan de Goede Doelen/Stichtingen die de betreffende Donateur met haar/zijn Donatie ten goede heeft willen laten komen. Donaties gedaan door een Donateur, of in naam van een Donateur, voor Give For Good Foundation zelf worden teruggestort naar de betreffende Donateur.

4.8 Indien het door de Schenker aangewezen Goede Doel ophoudt te bestaan, draagt Stichting Give For Good er zorg voor dat de in artikel 4.3 bedoelde Uitkering en de in artikel 4.7 bedoelde Opbrengst na liquidatie ten goede komt aan een Goede Doel met een soortgelijke doelstelling als het oorspronkelijk door de Schenker aangewezen Goede Doel.

4.9 Give For Good Foundation zal haar financiën eenmaal per jaar laten controleren door een onafhankelijke auditcommissie. Wanneer de stichting een jaaromzet van 20.000 euro bereikt, zal de stichting deze controle laten uitvoeren door een registeraccountant.

Artikel 5 - Rechten en plichten Donor

5.1 De Donateur is zich ervan bewust dat indien hij/zij akkoord gaat met deze Donatievoorwaarden en een Donatie doet, er een Donatieovereenkomst tot stand komt tussen de Donateur en Stichting Give For Good. Die Donatieovereenkomst wordt aangegaan met de verplichting voor de Stichting Give For Good zoals beschreven in artikel 4.3 en 4.7.

5.2 De Donateur is zich ervan bewust dat als hij/zij akkoord gaat met deze Donatievoorwaarden en een Donatie doet, de Donatie onherroepelijk is en hij/zij de Donatie nooit zal kunnen terugkrijgen.

5.3 Bij het doen van een Donatie aan Stichting Give For Good staat de Donateur ervoor in dat de door hem/haar verstrekte informatie (waaronder persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres) juist en volledig is.

5.4 Met het doen van een Donatie aan Stichting Give For Good gaat de Donateur akkoord met het Privacybeleid van Stichting Give For Good (https://giveforgood.world/en/privacy-policy).

5.5 De Donateur stemt ermee in dat wanneer zij/hij Donaties aftrekt van de belasting, zij/hij als enige verantwoordelijk is voor het bevestigen dat Donaties gedaan via Give For Good aftrekbaar zijn, en dat Stichting Give For Good hiervoor geen aansprakelijkheid heeft.

Artikel 6 - Schenkingen en betalingen aan gebruikers

6.1 Donaties zijn onherroepelijk en zonder directe compensatie.

6.2 Donateur doneert aan Stichting Give For Good en Stichting Give For Good accepteert die Donatie.

6.3 Op Donatiedag worden donaties omgezet in investeringen. Dit gebeurt minstens één keer per jaar.

6.4 Op de Dag van Uitbetaling wordt de in artikel 4.3 bedoelde Uitbetaling overgemaakt aan de Goede Doelen. Dit gebeurt minimaal één keer per jaar. Een ander deel, met een maximum van 10%, wordt gestort op de operationele bankrekening van Stichting Give For Good ter dekking van de operationele kosten van Give For Good, conform artikel 4.5. Het resterende bedrag blijft geïnvesteerd in aandelen, om het geïnvesteerde bedrag in waarde te laten groeien, in overeenstemming met artikel 4.4.

6.5 De Donor is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle benodigde informatie en bepaalt de hoogte en frequentie van de Donatie en de Goede Doelen waarvan zij/hij wil profiteren met haar/zijn Donatie.

6.6 Give For Good Foundation heeft te allen tijde het recht om een Donatie zonder opgaaf van reden te weigeren. In dat geval wordt een Donatie teruggestort op de rekening waarvan de Donatie afkomstig is.

6.7 Goede Doelen kunnen geen enkel recht ontlenen aan de in artikel 4.3 en 4.7 genoemde heffing en hebben geen zelfstandige aanspraak op een evenredig deel van de Rendement als bedoeld in artikel 4.3 en/of op een evenredig deel van de liquidatieopbrengst als bedoeld in artikel 4.7 van deze Schenkingsvoorwaarden.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 Stichting Give For Good is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden.

7.2 De aansprakelijkheid van Stichting Give For Good is uitgesloten voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die is toe te rekenen aan de Gebruiker.

7.3 Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Stichting Give For Good beperkt tot de directe schade van de Donor.

7.4 Stichting Give For Good is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet of onvolledig functioneren van de Website(s) en/of het Donatieplatform of onderdelen daarvan waardoor inkomsten voor een Goede Doelen verloren gaan.

7.5 Give For Good Foundation is niet aansprakelijk voor iets, waartoe de Gebruiker jegens derden gehouden is, anders dan voor haar directe verplichting jegens de Gebruiker voortvloeiend uit deze Donatievoorwaarden.

Artikel 8 - Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op deze Donatievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Stichting Give For Good, thans Utrecht. Niettemin behoudt Stichting Give For Good zich het recht voor om de bevoegde rechter te kiezen, op grond van de wet of een verdrag.

8.3 Indien enige in deze Donatievoorwaarden genoemde bepaling, die van toepassing is op de Gebruiker, nietig wordt verklaard, dan zal deze bepaling worden vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk overeenkomt met dezelfde strekking. De geldigheid van de overige bepalingen van deze Donatievoorwaarden blijft ongewijzigd.

Artikel 9 - Intellectueel eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en de opmaak van de internetsite en het Donatieplatform liggen bij Stichting Give For Good. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Give For Good, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

9.2 Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website en/of het Donatieplatform in een frameset op te nemen of via een andere webpagina te verwerken, als daarbij de herkomst van het materiaal niet duidelijk wordt aangegeven.

9.3 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan bestanden, gegevens, programma's en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, te gebruiken voor directe of indirecte commerciële doeleinden of te gebruiken voor enig ander doel dan de hierboven genoemde doeleinden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Give For Good.

nl_BEBelgië (Nederlands)