Voorwaarden voor donatie

Artikel 1 - Definities

Voor de toepassing van deze Donatievoorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Give For Good Stichting: Stichting Give For Good, een stichting gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 77769996;
 2. Gebruiker: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van Stichting Give For Good (al dan niet door het hebben van een Gebruikersaccount);
 3. Donatiedag: De periodiek terugkerende dag, vast te stellen door Stichting Give For Good, waarop Donaties worden omgezet in Investeringen. Deze dag zal ten minste eenmaal per jaar plaatsvinden;
 4. Diensten: Diensten geleverd door Stichting Give For Good, bestaande uit:
  • het bieden van toegang tot de Website
  • toegang bieden tot de gebruikersaccount
  • donaties mogelijk maken via een Donatieplatform of via persoonlijk contact via e-mail, telefoon of gesprek;
 5. Donateur: De natuurlijke of rechtspersoon die, door gebruik te maken van de Diensten van Stichting Give For Good, Donaties doet aan Stichting Give For Good ten behoeve van een Liefdadigheidsinstelling;
 6. Donatie: Een geldbedrag, geschonken door de Donateur aan Stichting Give For Good, in overeenstemming met deze voorwaarden;
 7. Donatieknop: De knop op het Donatieplatform, die leidt naar een betaalomgeving voor Donaties;
 8. Donatieplatform: Alle software, geleverd door Stichting Give For Good, die Gebruikers in staat stelt te doneren via haar Website;
 9. Liefdadigheid: Een charitatieve instelling, stichting of rechtspersoon, aangewezen door de donateur of de Stichting Give For Good, die donaties ontvangt van Stichting Give For Good;
 10. Investeringen: De investeringen van Stichting Give For Good zijn in overeenstemming met het investeringsbeleid, dat op de Website wordt gepubliceerd en van tijd tot tijd kan worden gewijzigd;
 11. Retourneert: Het (mogelijke) rendement op Beleggingen gedurende een periode, behaald door dividenduitkeringen en waardestijging van de Beleggingen;
 12. Transactie: Elke handeling, juridisch of feitelijk, verklaring of gedrag waarmee een verbintenis, recht of overeenkomst wordt vastgelegd;
 13. Give For Good: Een project van Stichting Give For Good, gericht op het ondersteunen van Goede Doelen door Donateurs in staat te stellen een bepaald bedrag te investeren voor een of meer Goede Doelen;
 14. Uitbetalingsdag: De periodiek terugkerende dag, vast te stellen door Stichting Give For Good, waarop een vooraf vastgesteld percentage van de opbrengsten wordt uitgekeerd aan de Goede Doelen. Deze dag vindt ten minste eenmaal per jaar plaats;
 15. Uitbetaling: het bedrag dat Stichting Give For Good periodiek aan een Goede Doel zal betalen;
 16. Website: Elke website, te beheren en/of te gebruiken door Stichting Give For Good, waaronder www.giveforgood.world;
 17. Gebruikersaccount: Een verzameling persoonlijke en donatiegerelateerde gegevens van de donor die de donor met haar/zijn e-mail (en wachtwoord) op de Website kan raadplegen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Donatievoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en uitvoering van alle Transacties van Stichting Give For Good. Bepalingen, in het bijzonder specifieke, die afwijken van deze Donatievoorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Stichting Give For Good.

2.2 Door gebruik te maken van de Donatieknop of door Stichting Give For Good opdracht te geven tot het doen van een Donatie in persoon, per telefoon of e-mail, stemt de Gebruiker ermee in bekend te zijn met en in te stemmen met de inhoud van deze Donatievoorwaarden.

2.3 Stichting Give For Good behoudt zich het recht voor deze Donatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3 - Algemeen

3.1 Give For Good Foundation biedt Donateurs de mogelijkheid eenmalig of periodiek een Donatie te doen, die door Give For Good Foundation wordt belegd als bedoeld in artikel 4.3 van deze Donatievoorwaarden.

3.2 De Donatie blijft tot de Donatiedag op de rekening van Stichting Give For Good staan. Na betaling van de Donatie behoort het geld juridisch toe aan Stichting Give For Good, maar Stichting Give For Good verplicht zich tot het nakomen van de verplichting die aan de Donatie is verbonden zoals bedoeld in artikel 4.3 en 4.7 van deze Donatievoorwaarden.

3.3 Indien de Gebruiker het niet eens is met deze Donatievoorwaarden, dient de Gebruiker geen gebruik te maken van de Diensten van Stichting Give For Good.

Artikel 4 - Rechten en plichten Stichting Give For Good

4.1. De ontvangen Donaties worden door Stichting Give For Good gebruikt voor de Investeringen ten behoeve van één of meer Goede Doelen in overeenstemming met artikel 4.3 van deze Donatievoorwaarden.

4.2. Give For Good Foundation zal bijhouden welk deel van de Return on Investment het resultaat is van een bepaalde Donatie. Zo zal het Rendement worden beheerd naar rato van de Donatie van een individuele Donateur in verhouding tot alle Donateurs gezamenlijk.

4.3 Stichting Give For Good streeft ernaar dat Goede Doelen periodiek een zo groot mogelijk langetermijnvoordeel uit de Opbrengst ontvangen, waardoor een stabiele, periodieke, steeds voortdurende en steeds groeiende bron van inkomsten voor de Goede Doelen ontstaat. Om dit doel te bereiken draagt Stichting Give For Good er onder meer zorg voor dat een deel (ten minste 45%) van het in artikel 4.2 bedoelde pro rata deel van de Opbrengst wordt uitgekeerd aan de door de Schenker aangewezen Goede Doelen (de Uitkering).

4.4 Een ander deel (ook ten minste 45%) van het in artikel 4.2 bedoelde pro rata deel van het Rendement wordt gebruikt om de waarde van de Investeringen te laten groeien, zodat het Rendement - en daarmee de Uitkering aan de Goede Doelen (zoals beschreven in artikel 4.3) - elk jaar toeneemt.

4.5 Stichting Give For Good is gerechtigd een percentage (van maximaal 10%) van het in artikel 4.2 bedoelde pro rata deel van het Rendement over te maken naar de eigen exploitatierekening als bijdrage in de exploitatiekosten van Give For Good. Stichting Give For Good heeft het recht dit percentage te allen tijde te wijzigen binnen de bandbreedte van 0% tot 10%, ook voor het Rendement op donaties uit het verleden. Stichting Give For Good is een stichting zonder winstoogmerk, dus dit percentage zal nooit worden gebruikt als winst voor individuen, maar alleen om de operationele kosten van het runnen van Give For Good te dekken. 

4.6 Give For Good Foundation mag geen ander gebruik maken van de Donatie; de enige functie van de Donatie is het genereren van rendement als investering voor de door de Donor aangewezen Goede Doelen.

4.7 Indien Stichting Give For Good ophoudt te bestaan, wordt de opbrengst van de Investeringen na liquidatie naar rato overgemaakt aan de Goede Doelen die de betreffende Donateur met haar/zijn Donatie beoogde te begunstigen. Donaties gedaan door een Donateur, of in naam van een Donateur, voor Give For Good Foundation zelf worden teruggestort naar de betreffende Donateur.

4.8 Indien het door de Schenker aangewezen Goede Doel ophoudt te bestaan, draagt Stichting Give For Good er zorg voor dat de in artikel 4.3 bedoelde Uitkering en de in artikel 4.7 bedoelde opbrengst na liquidatie ten goede komt aan een Goede Doel/Stichtingen met een soortgelijke doelstelling als het oorspronkelijk door de Schenker aangewezen Goede Doel.

4.9 Stichting Give For Good zal haar financiën eenmaal per jaar laten controleren door een onafhankelijke auditcommissie. Wanneer de stichting een jaaromzet van 20.000 euro bereikt, zal de stichting deze controle laten uitvoeren door een registeraccountant.

Artikel 5 - Rechten en plichten Donor

5.1 De Donateur is zich ervan bewust dat indien hij/zij akkoord gaat met deze Donatievoorwaarden en een Donatie doet, er een Donatieovereenkomst tussen de Donateur en Stichting Give For Good tot stand komt. Die Donatieovereenkomst wordt aangegaan met de verplichting voor de Stichting Give For Good zoals beschreven in artikel 4.3 en 4.7.

5.2 De Donateur is zich ervan bewust dat als hij/zij instemt met deze Donatievoorwaarden en een Donatie doet, de Donatie onherroepelijk is en hij/zij de Donatie nooit meer kan terugkrijgen.

5.3 Bij het doen van een Donatie aan Stichting Give For Good garandeert de Donateur dat de door hem/haar verstrekte informatie (waaronder persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres) juist en volledig is.

5.4 Met het doen van een Donatie aan Stichting Give For Good gaat de Donateur akkoord met het Privacybeleid van Stichting Give For Good (https://giveforgood.world/en/privacy-policy).

5.5 De Donateur stemt ermee in dat wanneer zij/hij Donaties aftrekt van de belasting, zij/hij als enige verantwoordelijk is voor de bevestiging dat Donaties gedaan via Give For Good aftrekbaar zijn, en dat Stichting Give For Good hiervoor geen aansprakelijkheid heeft.

Artikel 6 - Schenkingen en betalingen aan gebruikers

6.1 Donaties zijn onherroepelijk en zonder directe compensatie.

6.2 Donateur doneert aan Stichting Give For Good en Stichting Give For Good accepteert die Donatie.

6.3 Op Donatiedag worden Donaties omgezet in Investeringen. Dit gebeurt minstens eenmaal per jaar.

6.4 Op de Uitbetalingsdag wordt de in artikel 4.3 bedoelde Uitbetaling aan de Goede Doelen overgemaakt. Dit gebeurt ten minste eenmaal per jaar. Een ander deel, maximaal 10%, wordt gestort op de operationele bankrekening van Stichting Give For Good om de operationele kosten van Give For Good te helpen dekken, overeenkomstig artikel 4.5. Het resterende bedrag blijft geïnvesteerd in aandelen, om het geïnvesteerde bedrag in waarde te laten groeien, overeenkomstig artikel 4.4.

6.5 De Donateur is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle noodzakelijke informatie en bepaalt het bedrag en de frequentie van de Donatie en de Goede Doelen waarvan hij/zij met zijn/haar Donatie wil profiteren.

6.6 Stichting Give For Good is te allen tijde gerechtigd een Donatie zonder opgaaf van redenen te weigeren. In dat geval wordt een Donatie teruggestort op de rekening waarvan de Donatie afkomstig is.

6.7 Goede doelen kunnen geen recht ontlenen aan de in artikel 4.3 en 4.7 genoemde heffing en hebben geen zelfstandige aanspraak op een evenredig deel van de in artikel 4.3 bedoelde Teruggave en/of op een evenredig deel van de in artikel 4.7 van deze Schenkingsvoorwaarden bedoelde liquidatieopbrengst.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 Stichting Give For Good is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden.

7.2 De aansprakelijkheid van Stichting Give For Good is uitgesloten voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door een aan de Gebruiker toe te rekenen gebeurtenis.

7.3 Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Stichting Give For Good beperkt tot de directe schade van de Donor.

7.4 Stichting Give For Good is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet of onvolledig functioneren van de Website(s) en/of het Donatieplatform of onderdelen daarvan waardoor inkomsten voor een Goede Doelen verloren gaan.

7.5 Give For Good Foundation is niet aansprakelijk voor alles wat de Gebruiker jegens derden moet doen, anders dan voor haar directe verplichting jegens de Gebruiker zoals die voortvloeit uit deze Donatievoorwaarden.

Artikel 8 - Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op deze Donatievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Stichting Give For Good, thans Utrecht. Niettemin behoudt Stichting Give For Good zich het recht voor de bevoegde rechter te kiezen, op grond van de wet of een verdrag.

8.3 Indien enige in deze Donatievoorwaarden genoemde en op de Gebruiker van toepassing zijnde bepaling nietig wordt verklaard, dan wordt deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk met dezelfde bedoeling overeenstemt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze Donatievoorwaarden blijft ongewijzigd.

Artikel 9 - Intellectuele eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en de opmaak van de Website en het Donatieplatform berusten bij Stichting Give For Good. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Give For Good, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

9.2 Het is niet toegestaan webpagina's of afzonderlijke elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve toepassingen) van de Website en/of het Donatieplatform in een frameset op te nemen of via een andere webpagina te verwerken, als daarbij de herkomst van het materiaal niet duidelijk wordt aangegeven.

9.3 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma's en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, te gebruiken voor directe of indirecte commerciële doeleinden of te gebruiken voor enig ander doel dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Give For Good.

nl_NLNederland